Regelefterlevnad2020-09-21T18:08:18+00:00

Regelefterlevnad

Nå framgång med rätt regelefterlevnad

Regelefterlevnad innebär att uppfylla gällande lagar, regler och ställda krav. På organisationsnivå sker detta genom processer som identifierar de tillämpbara kraven. Dessa definieras exempelvis i lagar, förordningar, avtal, strategier och policys. Efterlevnad i praktiken syftar till att bedöma tillstånd, risker och potentiella konsekvenser för bristande efterlevnad mot de beräknade kostnaderna för att uppfylla kraven. Riskhantering blir ett verktyg för att prioritera, styra resurser och initiera nödvändiga åtgärder.

Exempel på riktade aktiviteter

Hållbart företagande och CSR

Vi hjälper er verksamhet med hållbart företagande, från ax till limpa. Vi hjälper er att upprätta effetiva handlingsplaner för regelefterlevnad

Antibedrägeri & -korruption

Från förebyggande processer till effektiva kontrollmiljöer

Konkurrenslagstiftning

Vi hjälper er att se över risken för konkurrensbegränsande aktiviteter sett ur olika dimensioner

Förebyggande mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi hjälper er att rusta er organisation mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Affärsetik

Lever ni upp till er uppförandekod och de krav som affärspartners ställer på de?

Whistleblower-kanal

Hur kan er personal och samarbetspartners slå larm om eventuella oegentligheter?

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201
+46(0)705-783308