Regelefterlevnad2019-01-28T22:12:16+00:00

Regelefterlevnad

Nå framgång med rätt regelefterlevnad

Regelefterlevnad innebär att uppfylla ställda krav. På organisationsnivå sker detta genom processer som identifierar de tillämpbara kraven. Dessa definieras exempelvis i lagar, förordningar, avtal, strategier och policys. Efterlevnad syftar till att bedöma tillståndet, bedöma de risker och potentiella kostnaderna för bristande efterlevnad mot de beräknade kostnaderna för att uppfylla kraven, och därmed prioritera, finansiera och initiera korrigerande åtgärder som anses nödvändiga.

Vad behöver du hjälp med?

Hållbart företagande och CSR

Vi hjälper ditt företag med hållbart företagande, från allt mellan val av leverantörer till interna processer

Antibedrägeri och korruption

Antikorruption är en av våra styrkor, har ni full koll?

Konkurrenslagstiftning

Vi hjälper dig se över konkurrenslagstiftning ur ett governanceperspektiv

Penningtvätt och terrorfinansiering

Vi hjälper er att rusta er organisation och supply chain mot penningtvätt och terrorfinansiering

Finansrelaterad compliance

Har ditt företag en Code of Conduct? Om inte så hjälper vi till att upprätta en!

Handlingsplaner för compliance

Vi hjälper dig upprätta effektiva handlingsplaner för compliance och efterlevnad

Vill du veta mer?

+46(0)302-36201